Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň çäginiň sanitariýa taýdan goralmagynyň Düzgünlerini» tassyklady, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi çap edildi we beýleki habarlar

11:2317.07.2023
0
29405

Türkmenistan

1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekip, «Türkmenistanyň çäginiň sanitariýa taýdan goralmagynyň Düzgünlerini» tassyklady. Resminama ýokanç we parazit kesellerine garşy göreşmek hem-de öňüni almak, şeýle hem Türkmenistanyň ilatynyň we çäginiň sanitariýa-epidemiologik abadançylygyny üpjün etmek boýunça çäreleri kesgitleýär.

2. Yrak Türkmenistandan gaz satyn almak meselesini öwrenýär. Yragyň premýer-ministri Mohammad Şia al-Sudaniniň baştutanlyk etmeginde geçirilen Hökümet mejlisinde Yraga türkmen we katar gazyny getirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Türkmenistan dünýäde tebigy gazy öndürijileriň we eksport edijileriň iň irileriniň biridir.

3. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi çap edildi. Dalaşgärler Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa girmegiň talaplary, möhletleri we şertleri bilen turkmenportal.com saýtynda tanşyp bilerler.

4. Aşgabatda Türkmenistanyň we Täjigistanyň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. Taraplar dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini, şeýle hem möhüm sebitleýin we halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

5. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow diplomatik gullugyň işgärleriniň wezipä bellenmegi hem-de wezipeden boşadylmagy bilen baglanyşykly birnäçe resminamalara gol çekdi. Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi, Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi, Türkmenistanyň Germaniýadaky konsuly wezipesinden boşadyldy, şeýle hem Türkmenistanyň Täjigistandaky täze ilçisi wezipä bellenildi.

6. Moskwada türkmen heýkeltaraşy Babasary Annamyradowyň şahsy sergisi açyldy. Sergi «Babasary Annamyradow. Heýkeltaraşlyk. Grafika» diýlip atlandyrylýar we awtoryň dürli materiallardan taýýarlan 50-den gowrak işini özünde jemleýär. sergi 15-nji awgusta çenli dowam eder.

Dünýäde

7. Ýaponiýada Haýao Miýadzakiniň iň soňky anime filmi çykdy, onda ruhlaryň dünýäsine düşen bir gyzyň başdan geçirmeleri hakynda gürrüň berilýär.

8. Ýerewanda Sergeý Rahmaninowyň 150 ýyllygy bellenildi, şanly waka mynasbetli beýik kompozitoryň ömrüne we döredijiligine bagyşlanan konsert hem-de sergi guraldy.

9. Hytaýda emeli aňyň işine döwlet tarapyndan gözegçilik ediler, munuň üçin dürli ugurlarda emeli aňyň ulanylmagyny kadalaşdyrýan ýörite kanunyň taslamasy taýýarlanyldy.

10. Kino aktýorlary has köp töleg we has gowy iş şertleri talap edip, işi taşladylar hem-de «Deadpool 3» filminiň surata düşürilmegini togtatdylar.

Sport habarlary

11. «Altyn asyr» türkmen futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň täze möwsümine we AFK Kubogynyň toparlaýyn tapgyryna taýýarlyk görmek üçin Bolgariýa türgenleşik ýygnanyşygyna geldi. Türgenleşik ýygnanyşygy ýerli toparlar bilen birnäçe synag oýunlaryny öz içine alar.

12. Futzal boýunça FIFA derejeli emin Timur Ramazanow bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler toparynyň ýolbaşçysy Wadim Baratow Aziýanyň Futbol konfederasiýasy tarapyndan geçirilen ýokary derejeli eminleriň maslahatyna gatnaşdylar. Maslahat Aziýanyň dürli ýurtlaryndan futzal eminleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak maksady bilen guraldy.

13. Türkmen ralli sürüjileri 6 – 15-nji iýul aralygynda geçirilip, Russiýanyň 13 sebitiniň içinden geçen «Ýüpek ýoly – 2023» rallisinde iki medal gazandylar. Ralliniň umumy sanawynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň awtoulagynda doganlar Toýlyýewleriň ekipažy ikinji, Maksatmyrat Daňatarowyň ekipažy bolsa üçünji orny eýeledi. Şeýle hem türkmen sürüjileri ýaryşyň käbir tapgyrlarynda gowy netijeleri görkezdiler.

14. Türkmen küştçüleri mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça Daşkentde badalga alan Aziýa çempionatynda iki medal gazandylar. Ýaryşlara Aziýa we Awstraliýa yklymlarynyň 17 ýurdundan 330 türgen gatnaşyp, dürli ýaş derejelerinde rapid (çalt göçümli), nusgawy we blis (dessin göçümli) görnüşlerde çempionatyň baýraklary ugrunda bäsleşýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň