Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen ilçisi Ermenistanyň jemgyýetçilik telewideniýesiniň ýerine ýetiriji müdiri bilen duşuşdy

21:0824.06.2023
0
36423

Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi Muhammetgeldi Aýazow Ermenistanyň jemgyýetçilik telewideniýesiniň ýerine ýetiriji müdiri Ogannes Mowsesýan bilen duşuşdy.

Iki taraplaýyn duşuşykda türkmen diplomaty Ermenistan jemgyýetçilik telewideniýesini döwlet ähmiýetli Arkadag şäheriniň açylyşy barada reportaž taýýarlamaga çagyrdy. Muhammetgeldi Aýazowyň bu teklibi dogrusynda Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçihanasynyň «Instagram» sosial ulgamyndaky sahypasyna habar berildi.

Muhammetgeldi Aýazow ermeni metbugatynyň wekillerine ak mermer paýtagty Türkmenistan barada film döretmegi teklip etdi. Aýratyn-da, türkmen artistleriniň Ermenistanyň jemgyýetçilik telewideniýesinde ýaýlyma berilýän gepleşigiň myhmany bolandygyny belläp geçdi. Munuň özi ermeni halkyny baý türkmen medeniýeti bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik berdi.

Ermeni telewideniýesiniň wekilleri hem öz gezeginde guramanyň işi barada maglumat berdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň