Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary BAE-de duşuşyklary geçirdi

19:5323.06.2023
0
27740
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary BAE-de duşuşyklary geçirdi
Surat: mfa.gov.tm

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran saparynyň çäginde Emirlikleriň Strategiki gözleg we ösüş merkeziniň baş direktory doktor Soltan Mohammed Al Nuaimi bilen gepleşikler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berildi.

22-nji iýunda bolan duşuşykda türkmen diplomaty Türkmenistanyň BAE bilen doganlyk we dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydygyny belläp, türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga umyt bildirdi.
Soňra tanyşdyrylyş ekskursiýasy geçirildi, onuň dowamynda Merkeziň alyp barýan işleri görkezildi.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Merkeziň işgärleri bilen «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» mowzugy boýunça söhbetdeş boldy we söhbetdeşligiň dowamynda Türkmen döwletiniň daşary syýasat strategiýasynyň iň möhüm taraplary barada çykyş etdi.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary BAE-nyň daşary işler ministriniň Daşary gatnaşyklary ösdürmek boýunça kömekçisi Soltan Muhammet Al Şamsi bilen duşuşdy.

Gepleşikleriň dowamynda iki tarap hem dostlukly döwletara gatnaşyklara ygrarlydyklaryny, abraýly halkara gurluşlaryň çäginde özara gatnaşyklary güýçlendirjekdigini tassykladylar.

Pursatdan peýdalanyp, türkmen tarapy ministriň kömekçisini Arkadag şäheriniň dabaraly açylyş dabarasyna çagyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň