Geçen hepdede bolan söwdalardaky geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 113 million 852 müň dollaryndan gowrak boldy

01:1829.06.2015
0
810
Geçen hepdede bolan söwdalardaky geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 113 million 852 müň dollaryndan gowrak boldy

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Yrakdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar we tehniki kerosini, awtobenzini, dizel ýangyjyny we gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Owganystandan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük, garaköli goýunlarynyň ýüňi, buýan köki, pagta şroty, ýük awtoulagy satyldy. Olary Russiýadan, Hindistandan, Ukrainadan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 113 million 852 müň dollaryndan gowrak boldy.

Depozit manat serişdelerine Turkiýäniň we Slowakiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 4 million 66 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň