Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Tokaýewi gaýtadan Prezident saýlanmagy bilen gutlady

22:0421.11.2022
0
17244
Serdar Berdimuhamedow Tokaýewi gaýtadan Prezident saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe Prezident saýlawynda ynamly ýeňiş gazanmagy hem-de Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

— Gazagystanyň halky tarapyndan edilen saýlaw Siziň ýurdy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen esasy ugruňyza giňden düşünilýändigini hem-de onuň goldaw tapýandygyny ýene-de bir gezek görkezýär. Siziň ýolbaşçylygyňyzda Gazagystan Respublikasynyň mundan beýläk-de uly üstünlikleri gazanjakdygyna, şeýle hem halkara giňişlikde öz abraýyny ýokarlandyrmagyny dowam etjekdigine ynanýaryn. Biz Türkmenistanda Siziň türkmen-gazak gatnaşyklaryny ösdürmäge goşýan şahsy goşandyňyza ýokary baha berýäris we biziň doganlyk halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli toplumyny mundan beýläk-de giňeltmek boýunça bilelikdäki netijeli işleriň we gepleşikleriň dowam etdiriljekdigine ynanýarys — diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlag hatynda nygtaýar.

Türkmen döwletiniň Baştutany ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Kasym-Žomart Tokaýewe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we jogapkärli döwlet işinde üstünlikleri, Gazagystan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň