Arhiw

Halkara Zähmet Guramasy bilen pagta pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça duşuşyk geçirildi

23:3215.11.2022
0
19283
Halkara Zähmet Guramasy bilen pagta pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça duşuşyk geçirildi
Surat: mfa.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Halkara Zähmet Guramasynyň Halkara zähmet standartlary Departamentiniň direktory hanym Korin Warganyň baştutanlygyndaky wekiliýetiniň gatnaşmagynda pudagara tegelek stol geçirildi.

Türkmen tarapdan Daşary işler ministrligi, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Kärdeşler arkalaşyklary ýaly 14 ministrligiň we edaralaryň başlyklarynyň orunbasarlary hem-de wekilleri gatnaşdy.

DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, tegelek stoluň esasy mowzugy, Halkara Zähmet Guramasy bilen pagta pudagynda mynasyp iş üpjün etmek ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşyldy.

Interaktiw gepleşikleriň barşynda, türkmen tarapynyň wekilleri we Halkara Zähmet Guramasynyň halkara bilermenleri, bu Guramanyň konwensiýalarynyň we teklipleriniň düzgünlerine doly laýyklykda pagta pudagynda Türkmenistanda mynasyp işlemegi üpjün etmek meselelerini çözmek baradaky pikirlerini we tekliplerini paýlaşdylar.

Şeýle pikir alyşma görnüşi, türkmen tarapyna Halkara Zähmet Guramasynyň hünärmenleriniň bu meselede Türkmenistan bilen baglanyşykly garaýyşlary bilen tanyşmaga, mümkinçilikleri we zerurlyklary paýlaşmaga we taslamanyň wezipeleriniň ugurlaryny hukuk we amaly nukdaýnazardan kesgitlemäge mümkinçilik berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň