Soňky habarlar

Arhiw

Gyrgyzystanyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady

11:0822.09.2022
0
14879
Gyrgyzystanyň Prezidenti türkmen kärdeşini doglan güni bilen gutlady
Surat: president.kg

Gyrgyzystan Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli gutlady. Gutlag «Türkmenistan» gazetinde çap edildi. Onda şeýle setirler bar:

— Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Sizi doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Gyrgyz-tükmen hyzmatdaşlygy dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň aýdyň mysalydyr.
Siziň bilen bilelikde umumy ruhy gymmatlyklara we dostluga, şeýle hem strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge taýýardygymy beýan edýärin.
Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç, Size berk jan saglyk, jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň