Soňky habarlar

Arhiw

«Roza Gül» dükanynyň işgärleri ýatdan çykmajak sowgatly gülleri eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýärler

12:4413.08.2022
0
3975
«Roza Gül» dükanynyň işgärleri ýatdan çykmajak sowgatly gülleri eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýärler

Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Roza Gül» dükanlar tory öz müşderilerini owadan we ter gül çemenleri bilen yzygiderli begendirip durýar. Siz ajaýyp bägüllerden çemen gözleýärsiňizmi, bir desse hoşboý ysly liliýalarymy ýa-da özüne çekiji eustomalarymy – bu wajyp däl, «Roza Gülde» islendik görnüşli gülleri saýlap bilersiňiz.

«Roza Gülüň» gülçi hünärmeniniň aýtamgyna görä, soňky wagtlarda naşyja oýunjak aýyjyklar uly meşhurlyk gazandylar we olar örän täsirlilik bilen gül çemeniniň üstüni ýetirýärler. Şeýle sowgat aýal-gyzlaryň hiç birini biparh goýmaýar we ejeňize, söýgüliňize ýa-da iň gowy joraňyza öz duýgularyňyzy beýan etmäge kömek eder.

«Roza Gülde» islendik reňkli we göwrümli – 50 santimetrden başlap, adam boýy bilen deň oýunjak aýyjyklar hödürlenýär.

«Roza Gülüň» tejribeli gülçi hünärmenler topary islendik sene üçin diňe ter güllerden dürli kompozisiýalary döredýärler we şeýle sowgatlar eýeleriniň ýadynda uzak wagt saklanyp galarlar.

Şeýle-de «Roza Gül» dükanlar tory Aşgabadyň içine we tutuş Türkmenistan boýunça eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär.

Habarlaşmak üçin:

  • Azady köç., 83-nji jaý, telefon: (+993 12) 92 47 82, (+993 63) 01 01 06;
  • Magtymguly köç., 185-nji jaý, telefon: (+993 12) 34 35 55;
  • Görogly köç., («Syýahat» myhmanhanasy), telefon: (+993 12) 34 44 33, (+993 63) 01 01 06;
  • Azady köç., 85-nji jaý, telefon: (+993 12) 93 27 42 (otag we köçe gülleri).

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň