Türkmenistan we Norwegiýa nebitgaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

17:0808.04.2015
0
882
Türkmenistan we Norwegiýa nebitgaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Iş sapary bilen Türkmenistana gelen Norwegiýanyň Gazagystandaky ilçisi Ole Ýohan Bernoýem ýurduň Daşary işler ministrliginde geçirilen gepleşikleriň barşynda syýasy, söwda-ykdysady energetika, medeni-gumanitar, şeýle hem ulag-aragatnaşyk, maýa goýumlary, bilim we sport ulgamlaryndaky gatnaşyklara degişli meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna gatnaşdy.

 Duşuşyga gatnaşyjylar deňizde we barmasy kyn ýerlerde tebigy gaz çykarmakda häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak babatda Norwegiýanyň tejribesini öwrenmek meselesine aýratyn üns berdiler we bu ugurda hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge gyzyklanma bildirdiler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň