Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri «Şährizadanyň ertekilerini» diňlemäge çagyrýar

11:4416.06.2022
0
5217

Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri aşgabatlylary we paýtagtyň myhmanlaryny meşhur arap ertekilerini diňlemäge çagyrýar.

24-nji iýunda Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň Resul Klyçewiň ýolbaşçylygynda «Müň bir gije» arap ertekileri boýunça taýýarlanan çykyşlary tomaşaçylara ýetiriler.

Bu konsert agşamynda Nikolaý Rimskiý-Korsakowyň, Karl Nilseniň hem-de Fikret Amirowyň aýdymlary hem ýaňlanar.

Konsert 19:00-da başlanar.

Konsertiň peteklerini almak üçin şu telefon belgilere ýüz tutup bilersiňiz: 22-38-98; 51-41-57; (+993 63) 46-71-77; (+993 64) 03-74-56.

«Müň bir gije» arap ertekileri orta asyryň wakalaryna degişli köpsanly hekaýatlary mazmunynda jemleýär we Pars şasy Şähriýar patyşanyň aýaly Şährizadanyň dilinden gürrüň berilýär. «Müň bir gije» arap ertekileri aýdym-saz sungatynda hem mynasyp şöhlelenme tapdy. 1888-nji ýylda Nikolaý Rimskiý-Korsakow arap ertekilerine degişli «Şährizada» sýuitasyny ýazdy. 1919-njy ýylda Karl Nilsen Adam Elenşlegeriň döreden «Dramatik erteki» pýesasyna «Aladdin» saundtregini döretdi. Azerbaýjanly kompozitor Fikret Amirow tarapyndan bolsa 1979-njy ýylda arap ertekilerine degişli iki bölümden ybarat «Müň bir gije» baleti ýazyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň