Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti örtükleri dakynmagyň zerur we zerur däl ýerlerini düşündirmegi tabşyrdy

21:4911.06.2022
0
27026
Türkmenistanyň Prezidenti örtükleri dakynmagyň zerur we zerur däl ýerlerini düşündirmegi tabşyrdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda wise-premýer S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany hasabaty diňläp, wise-premýere ýüzlenip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti arkaly ilatyň arasynda agyz-burun örtükleriniň ulanylýan we olaryň zerur däl ýerlerini düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işlerini geçirmegi tabşyrdy.

«Turkmenportalda» ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap, Türkmenistanda açyk howada agyz-burun örtüklerini dakynmak düzgüni aradan aýryldy. Örtükleri diňe ýapyk binalarda we awtoulaglarda dakynmak maslahat berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň