Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanda dynç güni 2015-nji ýylyň 22-nji martyndan 23-nji marta çenli geçirildi

06:4617.03.2015
0
1388

Aşgabat, 17.03.2015. “Türkmenportal”.

Milli bahar baýramynyň dynç alyş gününe düşýändigi sebäpli Türkmenistanyň Prezidenti Milli bahar baýramy mynasybetli 2015-nji ýylyň 22-nji martyndaky dynç gününi 23-nji marta geçirmek baradaky Permana gol çekdi.

Şeýlelikde, döwlet Baştutanynyň Permanyna laýyklykda iki baýramçylyk gününden — 21-nji we 22-nji martdan başga-da, duşenbe güni, ýagny 23-nji mart hem iş güni däl diýlip yglan edildi.

Eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara bu Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.       

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň