Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy maý aýyndaky iş günlerine üýtgeşme girizdi

00:0528.04.2022
0
11402
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy maý aýyndaky iş günlerine üýtgeşme girizdi

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Telegram sahypasynda maý aýynda bellenilýän baýramçylyklar bilen baglylykda iş tertibiniň üýtgedilendigini habar berdi.

Baýramçylyk günleri mynasybetli Russiýanyň ilçihanasynyň Konsullyk bölümi şu aşakdaky tertipde işlär.

  • 30-njy aprelden 1,2,3-nji maý — iş güni däl;
  • 4, 5, 6-njy — maý iş günleri;
  • 7, 8, 9, 10-njy maý — iş güni däl.

11-nji maýdan Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk bölümi adaty tertipde işlär.

1-nji maýda Russiýanyň Bahar we Zähmet baýramy, 9-njy maý Ýeňiş gününi baýram edýändigini bellemek gerek Russiýanyň Hökümetiniň 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda çykaran 1564 belgili kararyna laýyklykda 2022-nji ýylda şu görkezilen baýramçylyklaryň seneleri üýtgedildi: 1-nji ýanwar şende günüden 3-nji maý sişenbe gününe, 2-nji ýanwar ýekşenbeden 10-njy maý sişenbä geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň