Arhiw

Türkmenistan Gyrgyzystana bilelikdäki işewürlik forumyny geçirmegi teklip etdi

15:5526.04.2022
0
5494
Türkmenistan Gyrgyzystana bilelikdäki işewürlik forumyny geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanly diplomat Şadurdy Meredow Gyrgyzystanyň Söwda-senagat edarasynyň prezidenti Marat Şarşaýew bilen duşuşdy.

Gepleşikleriň dowamynda türkmen diplomaty şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistan-Gyrgyzystan bilelikdäki işewürlik forumyny geçirmegi teklip etdi.

Şol gün forumynyň Gyrgyzystanyň Söwda-senagat edarasynyň web saýtynda telekeçileriň gatnaşmagynda onlaýn ýagdaýda geçirmek meýilleşdirilýär.

Taraplar soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky söwdanyň ýokarlanandygyny bellediler. Aýratyn hem, 2021-nji ýylda bu görkezijiler üç esse artyp, 86 million amerikan dollara ýetdi.

Türkmenistandan Gyrgyzystana iberilýän esasy önümleriň 70 göterimi ýerli bazarlardaky pomidordyr.

Mundan başga-da, türkmen diplomaty iki ýurduň baştutanlarynyň arasynda 100 million amerikan dollarlyk maýasy bolan Türkmenistan-Gyrgyzystanyň Ösüş Gaznasyny döretmek barada ylalaşygyň gazanylandygyny belledi.

Bişkekde 18 gatly ýaşaýyş jaýynyň gurulmagy gaznanyň hasabyna amala aşyryljak ilkinji taslamalaryň biri bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň