TDH we AMI hyzmatdaşlyk etmek baradaky ylalaşyga gol çekdiler

16:3928.02.2015
0
1396
TDH we AMI hyzmatdaşlyk etmek baradaky ylalaşyga gol çekdiler

Aşgabat, 28.02.2015. “Türkmenportal”.

Şenbe güni Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi we Azerbaýjanyň Trend halkara habarlar agentligi habar alyşmak baradaky Ylalaşyga gol çekdiler diýip, Trend habar berýär.

Bakuwda bu resminama TDH-niň başlygy Bekdurdy Amansaryýew bilen Trend AMI-niň baş direktory Ilgar Guseýnow gol çekdiler.

Resminama laýyklykda, taraplar täze habarlary, analitik makalalary, şeýle hem Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni-gumanitar ugurlaryna degişli fotosuratlary alşarlar.

Taraplar döwlet Baştutanlarynyň we resmi wekiliýetleriniň, şeýle hem iki ýurduň çäginde geçirilýän beýleki hökümetara başlangyçlarynyň we çäreleriniň habar-maglumat goldawyny üpjün etmek babatda ýygy hyzmatdaşlygy alyp barmagy göz öňünde tutýarlar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň