19-njy fewral taryhda

00:1819.02.2015
0
824

 Aşgabat, 19.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenistan, Döwlet baýdagynyň güni.

Ermenistan, Kitap sowgat bermegiň güni.

Gyrgyz Respublikasy, Maliýe polisiýasynyň işgärleriniň güni.

Islandiýa, Zenanlar güni.

Kitleriň Bütindünýä güni.

2008-nji ýyl — Kubanyň Lideri Fidel Kastro özüniň uly syýasatdan gidýändigini mälim etdi.

1986-njy ýyl — “Mir” sowet hemra stansiýasy asman giňişligine çykaryldy.

1964-nji ýyl — Žak Deminiň Katrin Denýowyň gatnaşmagyndaky “Şerbur saýawanlary” atly filmi Fransiýanyň ekranlaryna çykdy.

1938-nji ýyl — dünýäde hereket edýän “Demirgazyk polýusy —1” ilkinji polýar stansiýa öz işini tamamlady.

1855-nji ýyl — Lewerýe howa maglumatynyň ilkinji kartasyny düzdi.

1921-nji ýyl — “Trud” gazetiniň ilkinji sany çykdy.

1899-njy ýyl — Sankt-Peterburgda politehniki instituty esaslandyryldy.

1878-nji ýyl — Tomas Edison fonografy (ses ýazýan we çykarýan enjam) patentleşdirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň