Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň dykgatyna! Häkimlik nirde we haçan ilaty kabul edýär?

17:3804.02.2015
0
5266
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň dykgatyna! Häkimlik nirde we haçan ilaty kabul edýär?

Aşgabat. 04.02.2015. “Türkmenportal”.

“Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakyndaky” Türkmenistanyň kanunynyň talaplaryny berjaý etmek, raýatlaryň ýüz tutmalaryny düýpli öwrenmek boýunça Aşgabat şäher häkimliginiň, Aşgabat şäher hukuk goraýjy edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli edara-kärhanalaryň wekillerinden döredilen Raýatlaryň ýüz tutmlary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlarynyň 2015-nji ýylyň fewral aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň we etrap häkimlikleriniň edara binalarynda kabul edýän günleriniň tertibini size habar berýäris!

Kabul edişligiň geçirilýän ýeri, kabul edişlik günleri we wagty

Aşgabat şäher topary boýunça

Aşgabat şäher häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi, 7-sine we 21-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimligi, fewral aýynyň 10-yna we 24-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimligi, fewral aýynyň 13-ine we 27-sine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Abadan etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Abadan etrap häkimligi, fewral aýynyň 4-ine we 25-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrap häkimligi, fewral aýynyň 4-ine we 25-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Aşgabat şäheriniň Çandybil etrap topary boýunça

Aşgabat şäheriniň Çandybil etrap häkimligi, fewral aýynyň 14-ine we 28-ine sagat 10.00-dan 12.00-a çenli.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň