On minutda beýniniň işini gowulandyrmagyň usuly beýan edildi

18:1008.12.2021
0
844
On minutda beýniniň işini gowulandyrmagyň usuly beýan edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlarynyň beýniniň işin gowulandyrmagyň usullary barada geçiren ylmy barlaglarynyň netijesinde fiziki işjeňligiň akyl işine we adamyň keýpine oňat täsir edýändigi anyklandy. Barlagyň netijeleri Scientific Reports ylmy žurnalynda çap edildi.

Alymlar ylgamagyň beýniniň işleýşine oňyn täsir edýändigini belleýärler.

Olar hatda ýeňil on minutlyk ylgaw hem beýnide gan aýlanyşyna gowy täsir edýär, bu, hususan, tiz çözgüt kabul etmäge, maksada ýetmäge, öz-özüňe erk etmäge we beýleki kognitiw işlere jogap berýän prefrontal gabygyň dürli ýerlerinde lokaý gan aýlanyşygyny tizleşdirýär.

Alymlar barlaglaryň barşynda fiziki işjeňligiň adamyň keýpine-de gowy täsir edýändigini ýüze çykardylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň