Kerkide şu ýylyň başyndan bäri 160 hojalyga öý telefony gurnaldy

12:0623.11.2021
0
362
Kerkide şu ýylyň başyndan bäri 160 hojalyga öý telefony gurnaldy

Ilatyň sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerinden we aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmekleri üçin amatly şertleriň uly topary döredilýär. Hyzmatlaryň sanawynyň ýylsaýyn giňemegi, dünýä tejribesiniň öňdebaryjy usullarynyň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp başlanmagy ildeşlerimizi begendirýär.

Aragatnaşyk hyzmatyny gowulandyrmak üçin Kerki etrabynda hem tutanýerli işler alnyp barylýar. Ilatyň barha ösýän islegleri nazarda tutulýar. Şu güne çenli telefon nokatlaryndan peýdalanýan hojalyklaryň sany 16998-e ýetdi. Ýylyň başyndan bäri täze mekan tutunan ýaşaýjylaryň 160-synyň telefon gurnamaga bolan haýyşy kanagatlandyryldy. Etrabyň çäginde internet ulgamy hem ösýär. Häzirki wagtda ýaşaýjylaryň 3095-si internet ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň