Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda «Türkmen kaolin» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi

23:3320.08.2021
0
6308
Türkmenistanda «Türkmen kaolin» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi

Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurduň gurluşyk we senagat pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini has-da kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmen kaolin” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligine – esaslyk maýadaky paýy 49 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň