Soňky habarlar

Arhiw

ABŞ-da kenary arassalaýan robot synagdan geçirildi

14:5704.08.2021
0
2595
ABŞ-da kenary arassalaýan robot synagdan geçirildi

ABŞ-nyň Florida ştatynda suwa düşülýän ýerleriň kenaryny arassalamak üçin adaty bolmadyk robot synagdan geçirilýär. Çeýe yzarlaýyş ulgamynyň kömegi bilen işleýän «BeBot» roboty agyr enjamlardan tapawutlylykda tebigata zyýan bermeýär.

Robot gumdaky galyndylary süpürýär we kenara ýygnanan plastmassa, çilim gabyklary we beýleki galyndylary ýörite birikdirilen gapda ýerleşdirilýär.

Robot 300 metr aralykdan uzakdan dolandyrylyp bilner. «BeBot» içerki gün panelleri arkaly alýan energiýasy bilen üpjün edilýär. Ol bu meseläni örän çalt dolandyrýar, şonuň üçin bir sagadyň içinde ýedi basketbol meýdançasyna deň bolan 3 müň inedördül metre çenli ýeri arassalanýar.

Synag üstünlikli tamamlanandan soň, robot Gawaýi adalaryna iberiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň