Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň 140 ýyllygynyň bellenilýän gününde paýtagtda täze awtobuslaryň 400-si ýolagçylara mugt hyzmat eder

23:5326.02.2021
2
16846
Aşgabadyň 140 ýyllygynyň bellenilýän gününde paýtagtda täze awtobuslaryň 400-si ýolagçylara mugt hyzmat eder

25-nji maýda bellenilip geçilýän Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilýän goşa baýram gününde şäherde täze, amatly awtobuslaryň 400-si işe giriziler.

Şäher içindäki ähli awtobuslar baýram gününde ýolagçylara tölegsiz hyzmat ederler.

Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk boýunça çäreleriň durmuşa geçirilişi hem-de şanly sene mynasybetli dabaralaryň we çäreleriň meýilnamasy bilen tanyşlygynyň çäginde belledi. 

Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň taryhyndaky bu şanly sene bilen baglanyşykly möhüm wakalaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigini belläp, degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň