Soňky habarlar

Arhiw

Döwlet eýeçigilindäki 30-dan gowrak desga bäsleşikli söwdalarda hususyýetçilere tabşyrylar

10:3107.01.2021
0
27774
Döwlet eýeçigilindäki 30-dan gowrak desga bäsleşikli söwdalarda hususyýetçilere tabşyrylar

Türkmen metbugatynda çap edilen bildiriş arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berdi.

Bäs­le­şik­li­ söw­da­lar ­2021-nji ­ýy­lyň ­27-nji ­ýanwaryn­da ­sa­gat ­10:00-da ­Türk­me­nis­ta­nyň ­Ma­li­ýe ­we ­yk­dy­sa­dy­ýet ­mi­nistr­li­gi­niň ­ja­ýyn­da ­ge­çi­ril­ýär.­ Sal­gy­sy: ­Aş­ga­bat ­şä­he­ri­niň ­Ar­ça­bil ­şa­ýo­lu­nyň­ 156-njy­ ja­ýy.

Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň, Aşgabat şäheriniň we Lebap hem­-de Mary welaýat häkimlikleriniň 32 desgasy satuwa çykarylar.

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem­-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar. Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler.

Ýüztutmalary kabul etmek we hasaba almak habaryň çap edilen gününden başlap, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyrylýar we bäsleşikli söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar.

Bäsleşikli söwda gatnaşyjylary hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9:00­da başlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradaky goşmaça maglumatlar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär.

Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyrylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.

Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri:

Aşgabat şäherinde (+993 12) 92­26­11; 39­46­72/75;

Änew şäherinde (+993 137) 33­0­21; 33­1­80;

Balkanabat şäherinde (+993 222) 7­89­34; 7­89­17; 7­89­53;

Daşoguz şäherinde (+993 322) 9­10­19; 9­15­10;

Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6­11­52; 6­11­59;

Mary şäherinde (+993 522) 6­06­87; 6­06­41.

Şu maglumatlar aşakdaky internet sahypasynda hem ýerleşdirildi: www.fineconomic.gov.tm

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň