Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmäge bagyşlanan onlaýn maslahata gatnaşdy

14:5107.12.2020
0
4217
Türkmenistan telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmäge bagyşlanan onlaýn maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmäge bagyşlanan, wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilen halkara maslahata gatnaşdylar. Bu barada TDH habar berýär.

Duşuşygyň barşynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sekretariatynyň bilermenleri hem-de beýleki hünärmenler degişli dünýä tejribesiniň syny, şol sanda işewürlik üçin pandemiýanyň ykdysady täsirlerini azaltmak babatda işler bilen tanyşdyrdylar.

Maslahat ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň kadalaşdyryjy-hukuk şertlerini gowulandyrmak bilen bagly wezipeleri çözmekde Türkmenistanyň döwlet edaralaryna ýardam etmäge gönükdirilen çäreleri öz içine aldy. Ol “Merkezi Aziýa ýurtlarynda telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek” atly giň gerimli sebit taslamasynyň bir bölegidir.

Türkmen tarapynyň belleýşi ýaly, bu taslamany amala aşyrmagyň birinji tapgyry Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen özara gatnaşyklary üçin hem-de bazar ykdysadyýetine geçmek babatda özgertmeleri ilerletmekde ýurdumyzyň döwlet gullukçylarynyň we hususy pudagynyň kuwwatyny artdyrmak üçin örän bähbitli boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow diňe milli däl-de, eýsem, dünýä ykdysadyýetiniň ösüşini nazara almak bilen, döwlete dahylsyz ugry döwrebap, ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmäge, kiçi we orta telekeçiligiň düzümini üýtgetmäge ugrukdyrýar.

Telekeçiligi goldamagyň işlenip düzülen hem-de yzygiderli kämilleşdirilýän usullary türkmen işewürligini halkara hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli ilerletmegiň ygtybarly kepilidir.

Häzirki wagtda ýurdumyzda telekeçileri, edara-kärhanalary hasaba almak babatda ençeme düzgünleri kadalaşdyrmak boýunça işler amala aşyrylýar. Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak maksady bilen, döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň çäklerinde, elektron resminama dolanyşygy işlenip taýýarlanyldy, “Bir bitewi penjire” ýörelgesi boýunça hasaba alyş ulgamy ornaşdyrylýar.

“Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi şu ýylyň möhüm wakasy boldy. Bu Kanun elektron resminama ulanylanda ýüze çykýan gatnaşyklary kadalaşdyrýar hem-de elektron resminamalary, elektron resminama dolanyşygyny we sanly hyzmatlary döwlet edaralarynyň işine ornaşdyrmagyň hukuk binýady bolup durýar.

Ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalaryny döwlet derejesinde hasaba almak işleri ýakyn wagtda elektron resminama dolanyşygy ulgamyna doly geçiriler. Eýýäm häzirden ýuridik şahslary döwlet hasabyna almak, täzeden hasaba almak hem-de ýapmak boýunça käbir düzgünler onlaýn görnüşde amala aşyrylýar.

Paýtagtymyzda hasaba almagyň merkezi diwany hem-de welaýat merkezlerinde hasaba almagyň ýerli ulgamy döredildi we işjeň hereket edýär. Munuň özi olaryň arasynda resminamalary ylalaşmak düzgünini aňsatlaşdyrdy. Ýuridik şahslaryň adyny tassyklamak hem-de olary hasaba almak üçin resminamalary tassyklamak babatda arzalary kabul etmegiň awtomatlaşdyrylan ulgamy ornaşdyrylýar.

Milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bularyň hemmesi hasaba alyş bölümleriniň işini kämilleşdirmäge, ýüze çykýan bökdençlikleri aradan aýyrmaga, hasaba alyş işlerinde raýatlaryň hem-de ýuridik şahslaryň maddy we fiziki çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berer.

Bulardan başga-da, ýuridik şahslaryň atlaryny tassyklamak üçin arza bermek babatda onlaýn nusga girizildi. Şeýle hem, hasaba almak üçin tölegi kabul etmegi hem-de tassyklamagy onlaýn görnüşde geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýuridik taraplaryň döwlet sanawynyň täze maglumatlar binýadynyň düzümi işlenip taýýarlanylýar. Ýakyn wagtda ýuridik şahslary hasaba almak hem-de onuň tertibini ýönekeýleşdirmek boýunça birnäçe elektron hyzmatlary işe girizmek meýilleşdirilýär.

Maslahatyň dowamynda şu wajyp mesele boýunça geçirilen ara alyp maslahatlaşmalar peýdaly maglumatlary, pikirleri alyşmaga mümkinçilik berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň