Arhiw

Aşgabatda gyşky lybaslaryň görkezilişi boldy

17:5401.12.2020
0
20118
Aşgabatda gyşky lybaslaryň görkezilişi boldy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, şu gün açylan serginiň çäginde Dokma senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigi erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň egin-eşikleriniň gyşky toplumynyň görkezilişini guradylar.

Moda sergisinde döwlet kärhanalary we dizaýner telekeçiler tarapyndan öndürilen eşikler görkezildi.

Sergä gatnaşyjylar birnäçe wagtyň dowamynda ajaýyp tomaşanyň şaýady boldular. Lybaslarda milli bezegler döwrebap öwüşginler bilen baýlaşdyrylypdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň