Berdimuhamedow: «Pandemiýa garamazdan, Türkmenistan ykdysadyýetiň durnukly ösüşini gazandy»

09:4925.09.2020
0
7051
Berdimuhamedow: «Pandemiýa garamazdan, Türkmenistan ykdysadyýetiň durnukly ösüşini gazandy»

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsir etdi. Dünýädäki kyn maliýe we ykdysady şertlere garamazdan, Türkmenistanyň ykdysadyýeti durnukly ösüşde. Döwlet ep-esli maliýe çeşmelerini ätiýaçda saklamagy başardy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.

Berdimuhamedow: «Häzirki kyn şertlerde Halk Maslahatynyň geçen ýylky mejlisinde kabul edilen bäş ýyllyk ösüş maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmelidiris» diýip, wezipäni takyklaşdyrdy.

TDH-nyň habar bermegine görä, milli forumyň gün tertibinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri bar. Ilkinji gezek göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän maslahata Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýolbaşçylyk edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň