Daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan tölegleriň mukdaryny seljermek üçin Türkmenistanda Pudagara topar döredildi

23:5329.05.2020
0
8528
Daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan tölegleriň mukdaryny seljermek üçin Türkmenistanda Pudagara topar döredildi

Türkmenistanda halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak we kämilleşdirmek, ulag toplumynyň bäsleşige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrmak, üstaşyr ýükleriň möçberini artdyrmak, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň möçberlerini seljermek boýunça Pudagara topar döredildi hem-de onuň düzümi we Düzgünnamasy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň