Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan «Hyundai» awtobuslarynyň ýene-de 400 sanysyny satyn alar

23:1806.03.2020
0
7489
Türkmenistan «Hyundai» awtobuslarynyň ýene-de 400 sanysyny satyn alar

Türkmenistanda ilata edilýän awtoulag hyzmatlarynyň hilini has-da ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, «Türkmenawtoulaglary» agentligine 400 sany «Hyundai AII New Super Aero City» kysymly şäher içi awtobusy hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak barada Koreýa Respublikasynyň «Hyundai» korporasiýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň