Türkmenistanda Beýik Britaniýanyň täze ilçisi işläp başlady

09:1027.09.2019
0
5783
Türkmenistanda Beýik Britaniýanyň täze ilçisi işläp başlady

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hýu Stenli Filpotty kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy - diýip, TDH ýazýar.

Diplomat wagt tapyp mähirli kabul edendigi üçin milletiň Liderinee Şa zenany Ýelizaweta II hem-de Premýer-ministr Boris Jonsonyň mähirli salamyny ýetirdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň Şa zenanyna hem-de Premýer-ministrine salam aýdyp, ikitaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly halkara guramalaryň çäklerinde yzygiderli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen nygtady.

Döwlet Baştutany diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, däp bolan türkmen-britan gatnaşyklaryny pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada özara gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalaryň barşynda milli Liderimiz hem-de Beýik Britaniýanyň doly ygtyýarly wekili dürli ulgamlarda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdylar.

“Açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin ähli şertleriň, şol sanda amatly maýa goýum ýagdaýynyň döredilendigi bellenildi.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalary we düzümleýin taslamalar, ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge alnan ugur netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmek, täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçilikleri şertlendirýär.

Söwda-ykdysady, energetika, aragatnaşyk we telekommunikasiýalar ulgamlary, oba hojalygy, gurluşyk, beýleki pudaklaryň birnäçesi hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Ulag ulgamy hem özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde görkezildi. Türkmenistan bu ulgamda multimodal ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça halkara ähmiýetli taslamalaryň birnäçesiniň başyny başlady.

Ýurdumyzyň amala aşyrýan innowasion ösüş strategiýasyny nazara almak bilen, öňdebaryjy tehnologiýalary we nou-haulary ornaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk üçin oňat mümkinçilikler açylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmen-britan söwda-senagat geňeşine möhüm orun degişlidir. Onuň nobatdaky mejlisi şu ýylyň aprelinde Aşgabatda geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin uly wekiliýet türkmen paýtagtyna geldi. Şol wekiliýetiň düzümine Beýik Britaniýanyň degişli edaralarynyň hem-de dürli ulgamlarda işleýän meşhur kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri girdiler.

Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, ekologiýa ulgamy hem hyzmatdaşlygyň we özara peýdaly tejribe alyşmagyň möhüm ugry bolup durýar.

Şunuň bilen birlikde, ynsanperwer ulgamda, şol sanda bilim, ylym we medeniýet ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň döwletara gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolup durýandygy bellenildi. Saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk ulgamlarynda hem hyzmatdaşlyk üçin oňaýly mümkinçilikler bar.

Diplomat öz tarapyndan türkmen-britan hyzmatdaşlygyny, iki ýurduň we halklaryň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary, ikitaraplaýyn ykdysady we işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga hemmetaraplaýyn ýardam etjekdigine ynandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hýu Stenli Filpott döwletara hyzmatdaşlygyň taraplaryň hoşniýetli erk-islegine daýanyp, mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň