Garabekewül şäherinde täze medeniýet öýi açyldy

13:0420.09.2019
0
2746
Garabekewül şäherinde täze medeniýet öýi açyldy

19-njy sentýabrda Halaç etrabynyň Garabekewül şäherinde täze medeniýet öýüniň açylyş dabarasy boldy. Täze açylan medeniýet öýünde ähli zerur şertler döredilipdir. Kitaphana, muzeý, folklor we tans toparlarynyň ýörite taýýarlyk otaglary we beýlekiler indi medeniýet işgärleriniň hyzmatynda bolar. Bu ýerde zähmet çekjek 40-dan gowrak medeniýet işgärleriniň ählisiniň öz ukyp-başarnygyny açyp görkezmegi üçin ähli mümkinçilikler bar. Täze desganyň gurluşygy “Kämil ýol” hususy gurluşyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Bu kärhana 2011-nji ýylda döredildi. Şu güne çenli eýýäm möhüm desgalaryň 19-syny gurup, ulanmaga tabşyrdy. Olaryň arasynda ak mekdepler, çagalar baglary, medeniýet öýleri, söwda dükanlary, ýaşaýyş jaýlary bar. Garabekewül şäherindäki gürrüňi edilýän iki gatly, 200 orunlyk medeniýet öýi bu kärhananyň bina eden 20-nji

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň