Soňky habarlar

Archive news

Aşgabatda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi

23:5314.11.2018
0
1174
Aşgabatda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik partiýanyň I maslahaty geçirildi. Onda Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň çözgütleri babatda ileri tutulýan wezipelere garaldy, şeýle hem Türkmen döwletiniň täze taryhynyň häzirki tapgyrynyň talaplaryny nazara almak bilen guramanyň mundan beýläkki işiniň umumy strategiýasy kesgitlenildi.

Maslahata gatnaşyjylaryň hatarynda TDP-niň Syýasy geňeşiniň agzalary, welaýat, şäher, etrap komitetleriniň ýolbaşçylary, şeýle hem derňew komitetiniň wekilleri bar.

Gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça çykyş eden guramanyň işjeňleriniň belleýişleri ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan adamlaryň ýokary durmuşyny üpjün edýän hem-de kanunlaryň, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mizemez berjaý edilişini kepillendirýän döwlete öwrüldi. Bu döwletde adamlaryň abadançylygy baradaky alada durmuş maksatly syýasatyň ileri tutulýan ugrudyr.

Maslahata gatnaşyjylar ýaşlary watançylyk we ruhy-ahlak aýdan terbiýelemek boýunça mundan beýläk-de iş alyp barmagyň, türkmenistanlylaryň täze neslini ýurdumyzda ýaýbaňlanan özgertmeler işlerine giňden çekmegiň uly ornunyň bardygyny bellediler.

Demokratik partiýanyň maslahatynyň barşynda onuň işjeňleri sylaglanyldy, şeýle hem TDP-niň täze agzalaryna partiýa şahadatnamalary gowşuryldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň