Archive news

Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

22:1323.04.2017
0
2985
Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

«Turkmenportalyň» söhbetdeşi Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda bürünç medalyň eýesi Ýulduz Jumabaýewa:

— Ýurdumyza agyr atletika boýunça Aziýa çempionatlaryndan medal getiren ilkinji zenan türgen bolmak mende çäksiz şatlyk döredýär. Bu çempionata gatnaşmak Aziada — 2017-ä taýýarlyk görýän döwrümizde ukybymyzy we güýjümizi barlamak üçin iňňän gowy mümkinçilik boldy.

 Agyr atletika bilen 7 ýyldan bäri meşgullanyp gelýärin. Ilkinji tälimçim — öz daýym Zaripbaý Kerimbaýew. Maňa mundan öň hem halkara ýaryşlaryň birnäçesine gatnaşmak miýesset etdi. 2014 — 2016-njy ýyllar aralygynda Özbegistanda we Hytaýda geçirilen halkara ýaryşlarda çykyş etmek miýesser etdi. Ýöne medala mynasyp bolmak bagty hut şu gün — paýtagtymyzdaky Aziýa çempionatynda nesip etdi. Munuň üçin şatlygymyň çägi ýok.

Çempionat tamamlanandan soň, türgenlerşiklerimizi ýene-de güýçli depgin bilen dowam ederis. Iň uly arzuwym paýtagtymyzda geçiriljek Aziadada medal gazanmak. Bu arzuwyma ýetmek üçin üçin bary-ýogy birnäçe ädim galdy. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar, şol sanda türgenler üçin döredip berýän çäksiz mümkinçilikleriniň netijesinde bu arzuwymyň hem hasyl boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýaryn.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň