Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

22:1323.04.2017
0
1663
Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

«Turkmenportalyň» söhbetdeşi Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda bürünç medalyň eýesi Ýulduz Jumabaýewa:

— Ýurdumyza agyr atletika boýunça Aziýa çempionatlaryndan medal getiren ilkinji zenan türgen bolmak mende çäksiz şatlyk döredýär. Bu çempionata gatnaşmak Aziada — 2017-ä taýýarlyk görýän döwrümizde ukybymyzy we güýjümizi barlamak üçin iňňän gowy mümkinçilik boldy.

 Agyr atletika bilen 7 ýyldan bäri meşgullanyp gelýärin. Ilkinji tälimçim — öz daýym Zaripbaý Kerimbaýew. Maňa mundan öň hem halkara ýaryşlaryň birnäçesine gatnaşmak miýesset etdi. 2014 — 2016-njy ýyllar aralygynda Özbegistanda we Hytaýda geçirilen halkara ýaryşlarda çykyş etmek miýesser etdi. Ýöne medala mynasyp bolmak bagty hut şu gün — paýtagtymyzdaky Aziýa çempionatynda nesip etdi. Munuň üçin şatlygymyň çägi ýok.

Çempionat tamamlanandan soň, türgenlerşiklerimizi ýene-de güýçli depgin bilen dowam ederis. Iň uly arzuwym paýtagtymyzda geçiriljek Aziadada medal gazanmak. Bu arzuwyma ýetmek üçin üçin bary-ýogy birnäçe ädim galdy. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar, şol sanda türgenler üçin döredip berýän çäksiz mümkinçilikleriniň netijesinde bu arzuwymyň hem hasyl boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýaryn.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň