Soňky habarlar

Arhiw

Berlinde we Londonda Türkmenistanyň işewürlik, maýa goýum forumlary geçiriler

22:5902.11.2023
0
19081

Şu ýylyň 20-nji noýabrynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde Türkmen-german işewürlik forumy hem-de 22-23-nji noýabrda Beýik Britaniýanyň London şäherinde «Türkmenistan – maýa goýum we ösüş» atly forum geçiriler.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, wise-premýer B.Atdaýew şu gün sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň daşary döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda görülýän çäreler, şeýle-de agzalan forumlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň hasabatynda belleýşi ýaly, geçiriljek forumlaryň dowamynda Türkmenistanyň ykdysady ösüşi we maýa goýum mümkinçilikleri, maglumat tehnologiýalary, ulag we telekommunikasiýa ulgamlarynda ýurduň infrastrukturasyny ösdürmegiň maýa goýum taslamalary bilen tanyşdyrmak, şeýle-de nebitgaz, himiýa we beýleki senagat pudaklaryny hem-de bank we ätiýaçlandyryş pudaklaryny ösdürmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşylar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, meýilleşdirilýän halkara maslahatlary ýokary derejede geçirmek üçin degişli derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutany Berlin şäherinde boljak Türkmen-german işewürler, şeýle hem London şäherindäki Maýa goýum maslahatlarynda Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini has-da ösdürmäge gönükdirilen taslamalara uly orun berilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýer B.Atdaýewe birnäçe tabşyryklary berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň