Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen diplomaty Ýewropa Energetika Gözleg Bileleşiginiň Baş sekretary bilen duşuşdy

13:0124.08.2023
0
28548

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow Ýewropa Energetika Gözleg Bileleşiginiň (ÝEGB) Baş sekretary Adel El Gammal bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Brýusseldäki ilçihanasy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda pes uglerodly tehnologiýalar boýunça amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýan ÝEGB bilen Türkmenistanyň gözleg institutlarynyň arasyndaky bolup biljek hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Baş sekretar bilelikdäki başlangyçlara we energiýa gözlegleridir innowasiýa pudagyndaky bar bolan tejribeleri paýlaşmaga gyzyklanma bildirdi.

Pariž şertnamasynda göz öňünde tutulan maksatlara ýetmek üçin uglerod zyňyndylaryny azaltmagyň gyssagly zerurlygy göz öňünde tutulyp, taraplar howanyň maýlamagy bilen bagly kynçylyklary ýeňip geçmekde hyzmatdaşlygyň ugurlaryny öwrendiler.

Türkmenistan pes uglerodly energetikany ösdürmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegine ygrarly bolup durýar. Habarda bellenilişi ýaly, ýurt 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny 20% azaltmagy maksat edinýär. Tebigy gazyň esasy öndürijisi hökmünde Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmesi babatda ýokary mümkinçilige eýedir.

Ýewropanyň Energetika Gözleg Bileleşigi — bu Ýewropadaky iň pes uglerodly energiýa gözleg jemgyýeti bolup, ÝB-niň energiýa tehnologiýasy strategiki meýilnamasyna (SET) esasy goşant goşýan täjirçilik maksady bolmadyk birleşmedir. Bu birleşme 2008-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda onuň düzüminde 30 ýurtdan 250-den gowrak gurama bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň