Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky şertnama gol çekişlik dabarasy boldy

16:0816.08.2023
0
49919

Aşgabatda 2023-nji ýyldaky kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky şertnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy, Halkara kuraş birleşiginiň başlygy Haýdar A.Farman we onuň orunbasary Zewiddin Hojiniýazow, şeýle hem dürli sport federasiýalarynyň, pudaklaýyn guramalaryň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Halkara kuraş birleşiginiň başlygy öz çykyşynda ýetip gelýän dünýä çempionatyna taýýarlyk derejesine ýokary baha berdi. Ol Türkmenistanyň dünýäniň iň güýçli kuraş merkezlerinden biridigini belläp, Aşgabatda guraljak dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçiriljekdigine ynam bildirdi.

Soňra taraplar Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada şertnama baglaşdylar. Resminama görä, dünýä çempionaty 2023-nji ýylyň 23-nji noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçiriler. Bäsleşige dünýäniň 100-den gowrak ýurdundan 500 töweregi türgen gatnaşar.

Türkmenistan dünýä çempionatyna 13 pälwandan (7 erkek we 6 zenan) ybarat ýygyndy topary bilen gatnaşar. Geçen ýyl Hindistanyň Pune şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda türkmen pälwanlary üç medal gazandy: bir kümüş we iki bürünç.

Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek Türkmenistanyň sport durmuşynda möhüm waka bolar. Bu ýaryş kuraşyň dünýädäki meşhurlygynyň has-da artmagyna we Türkmenistanyň sport pudagynda halkara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna kömek eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň