Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ýaýdan nyşana ok atmak ýygyndysy GDA-nyň II oýunlaryna gatnaşmak üçin Mogilýow şäherine bardy

17:4902.08.2023
0
31611

Mogilýow şäheri GDA-nyň II oýunlaryna gatnaşmaga gelen daşary ýurtly myhmanlaryň ilkinji toparlaryny kabul etdi. BELTA-nyň ýazyşy ýaly, myhmanlaryň arasynda Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň ýolbaşçysy, türkmen ýygyndysynyň baş tälimçisi Wepa Sähedow bilen türgen Ezizmuhammet Sähedow hem bar.

«Mogilýow» myhmanhanasynda myhmanlar ýerli däplere görä, duz-çörek bilen garşylanyldy. Olara Oýunlaryň tumary hem sowgat berildi.

Mogilýow şäheriniň Sport we syýahatçylyk müdirliginiň ýolbaşçysy Sergeý Nowikow türkmenistanly myhmanlara üstünlik arzuw etdi. Türkmen ýygyndysynyň baş tälimçisi bolsa öz gezeginde ýürekdeş myhmansöýerlik üçin ýaryşy kabul ediji tarapa hoşallyk bildirdi.

15 ýaşly Ezizmuhammet Sähedow 8 ýaşyndan bäri ýaýdan nyşana ok atmak bilen meşgullanýar.

Oýunlar 4-nji awgustda başlanyp, 14-nji awgustda tamamlanar. Ol sportuň 20 görnüşi boýunça Belarusyň 11 şäherinde geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň