Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

10:1701.09.2015
0
446
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

31-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa  welaýatlaryň we paýtagtymyzyň  häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişiniň,  Milli özgertmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça sebitlerde ýaýbaňlandyrylan çäreleriň barşyna, şeýle hem döwlet durmuşynyň ileri tutulýan beýleki meselelerine garaldy.  

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň