Soňky habarlar

Arhiw

“Dostlugyň jadylygy” halkara onlaýyn bäsleşiginde Türkmenabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň ýaş suratkeşleri ýeňiji boldular

10:5725.05.2023
0
26211

Ýakynda Azerbeýjan Respublikasynda (Bakuda) “Dostlugyň jadylygy” atly V Halkara çeperçilik onlaýn bäsleşigine Türkmenabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň ýaş suratkeşleri gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular. “Ýurdumyň ertekileri” diýen temada çagalaryň surat bäsleşigine dünýäniň dürli ýurtlaryndan çagalar gatnaşdylar. Bäsleşik 6-16 ýaşly çagalaryň arasynda geçirildi. Bu bäsleşigi çagalaryň we ýetginjekleriň ukybyny ösdüriji merkez gurnady.

Görnükli sungat işgärlerinden, ökde nakgaşlardan ybarat abraýly emin agzalar türkmenistanly ýaşlaryň zehinine ýokary baha berdiler.

Bäsleşigiň netijesinde Türkmenabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylary diplomlar we medallar bilen sylaglandy. Olaryň arasynda Roza Muhammedowa “Döw” eseri bilen – I orna, Elnara Saidowa “Ýartygulak” eseri bilen – II orna, Jennet Hudaýberdiýewa “Gysganç Şa” eseri bilen – II orna, Mähriban Hakimowa şekillendiriş sungatynyň grafika görnüşi boýunça “Ýartygulak” eseri bilen – II orna, Aýnura Myradowa şekillendiriş sungatynyň grafika görnüşi boýunça “Ýartygulak” eseri bilen – III orna, Kerim Işankulyýew “Akpamyk” eseri bilen – III orna eýe boldular.

Çagalar özleriniň döredijilik işlerinde şekillendiriş sungatynyň grafika we nakgaşlyk görnüşleri boýunça türkmen halk ertekileriniň baş gahrymanlarynyň çeper keşbini, milli däp-dessurlary esasynda milli egin-eşik nusgalaryny, Türkmenistanyň özboluşly tebigatyny suratlandyrdylar.

Bu bäsleşige gatnaşyjylaryň üçüsi (Roza Muhammedowa, Elnara Saidowa, Jennet Hudaýberdiýewa) şonuň ýaly hem, ýene-de bir “Hamsanyň täsinligi” atly görnükli Halkara onlaýn döredijilik bäsleşigine gatnaşyp, ýokary derejä we diplomlara eýe boldular. Bu Halkara bäsleşik klassik azerbeýjan edebiýatynyň görnükli danasy Nizami Genjewä bagyşlanyp, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Türkmenistan we Azerbeýjan döwletleriniň çagalarynyň we ýetginjekleriniň arasynda geçirildi.

Bu bäsleşik Azerbeýjan respublikasynyň ylym-bilim Ministrligi, çagalaryň we ýetginjekleriň ukybyny ösdüriji merkez bilen bilelikde geçirildi.

Ýaş zehinleri açmakda, hünär kömegini beren Türkmenabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň mugallymy, halypasy Ýelena Işankulyýewa minnetdarlyk haty bilen sylaglandy. Ol Türkmen Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň uçurymy (2001-2007ý), Dursunsolmaz Muhammedowa, Alekseý Kinýakin, Dilarom Ýakubowa ýaly tanymal Türkmenistanyň halk suratkeşleriniň we nakgaşlarynyň şägirdi bolup, özi hem “Bahar”, “Meniň wepaly dostlarym”, “Perişde” diýen ýüpek grafika tehnikasy bilen ýerine ýetirlen eserleri bilen birnäçe çeperçilik sergilerinde we forumlarda çykyş etdi. Täsin, duýgur psiholog we öňdebaryjy, uly tejribeli mugallym bolup, okuwçylarynyň dünýägaraýşyny, zehinini ösdürmäge, dogry ýoly saýlamaga ýardam edýär.

Ussat suratkeş Ýelena Işankulyýewanyň belleýşi ýaly:

“Her çaga özboluşly şahs bolup, çäklendirilmedik ýagdaýda özüniň içki pikirini, ruhy dünýäsini, şahsy duýgularyny nakgaşlyk sungatynyň üsti bilen açyk beýan etmegi öwrenýär. Şeýle hem çaga özüniň döredijilik ýolunyň ilkinji basgançagyny geçýär. Bu ýolda çagada päklik, arassaçylyk terbiýeleri sazlaşykly ösýär. Ýaşlaryň arasynda geçirilýän döredijilik bäsleşikleri we onlaýn ýaryşlary çagalaryň ukuplaryny we tebigy zehinlerini ýüze çykarmaga ýardam edýär. Halkara medeniýeti öwrenmäge, çagalaryň olar baradaky düşünjeleriniň artmagyna kömek edýär”.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň