Saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň deputatlaryny saýlamaga möhletinden öň ses bermek başlandy

17:5406.08.2015
0
1033

Şu gün Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda ähli saýlaw okruglarynda Geňeşleriň agzalaryny hem-de Aşgabat şäheriniň 7-nji “Güneş” we 8-nji “Dostluk” saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň deputatlaryny saýlamaga möhletinden öň ses bermek başlandy.

Ýokarda agzalan Kodekse laýyklykda, bu işler, ilkinji nobatda, uzakmöhletli iş saparlaryna ýa-da zähmet dynç alşyna çykan raýatlar üçin, şeýle hem saýlawlar güni bolan 16-njy awgustda ol ýa-da beýleki sebäplere görä öz saýlaw uçastogyna gelip, has mynasyp dalaşgäre ses berip bilmejekler üçin göz öňünde tutulandyr.

Umuman, saýlaw möwsüminiň barşy barada aýdylanda, şu günler ähli uçastok saýlaw toparlarynyň alyp barýan yhlasly işlerini bellemek zerurdyr. Şol toparlaryň düzümine zähmet toparlarynyň, syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň has mynasyp wekilleri girdiler.

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda habar berişleri ýaly, saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň ähli tapgyrlary hereket edýän milli kanunçylygyň we umumy kabul edilen halkara kadalarynyň talaplaryna laýyklykda öz wagtynda guraldy. Ýurdumyzyň saýlaw uçastoklarynyň hemmesi işe doly taýýar.

Syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary we dalaşgärleriň özleri tarapyndan bellenen milli synçylar saýlawlaryň geçişine gözegçilik ederler. Olaryň ählisine ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlaryň öň ýanynda bolşy ýaly, gönüden-göni saýlaw gününde hem saýlaw okruglaryna baryp görmek mümkinçiligi berildi. Bu bolsa öz gezeginde saýlawlaryň açyklyk, aýdyňlyk, giň demokratik esaslarda geçirilmegine oňyn täsir eder.

Öz gezeginde ýerlerde dalaşgärler bilen duşuşyklar dowam edýär. Olaryň barşynda saýlawçylar dalaşgärleriň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamalary bilen tanyşýarlar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň