Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen milli konserwatoriýasynda italiýan sazandasy Antonio Onoratonyň konserti geçirildi

11:0923.02.2023
0
26195

Türkmenistan bilen Italiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Aşgabat şäherine gelen italýan kompozitor we gitaraçy Antonio Onorato bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Myhmanlary konserte gatnaşyjylar bilen konserwatoriýanyň rektory Rasul Amangeldiýew we Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi tanyşdyrdy .

Antonio Onorato birnäçe kompozisiýany ýerine ýetirip, kiçijik konsert berdi. Konsert konserwatoriýanyň we D.Öwezowyň adyny göterýän sazçylyk mekdebiniň talyplarynyň, şeýle Aşgabat şäherindäki 3-nji, 4-nji çagalar sungat mekdepleriniň okuwçylarynyň çykyşlary bilen dowam etdi.

Antonio Onorato ýaşlaryň çykyşlaryny gyzgyn garşy aldy.

Konserwatoriýanyň rektory italýan myhmanyna gitara üçin düzülen türkmen halk aýdym-sazlarynyň notalaryny berdi.

Şu gün myhman Magtymguly adynda Milli sazly-drama teatrynda hem çykyş eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň