Soňky habarlar

Arhiw

DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy

17:5528.11.2022
0
22039
DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy
Surat: google.com

DÇ-2022-niň «G» toparçasyndaky ikinji tapgyryň birinji oýnunda Kamerun Serbiýa bilen 3:3 hasabynda deň oýnady. Dartgynly geçen duşuşykda hasaby açmak kamerunlylara nesip etdi. Oýnuň 29-njy minutynda Kastelleto Kameruny hasapda öňe çykardy.

Emma emin tarapyndan birinji ýaryma goşulyp berlen minutlarda serbler iki gol urup, arakesmä ýeňiji hökmünde çykmagy başardylar. Has takygy, 45+1-nji minutda Pawlowiç, 45+3-nji minutda bolsa Milinkowiç-Sawiç öz adyna gol ýazdyrdy. Duşuşygyň ikinji ýarymy hem Serbiýanyň goly bilen başlandy. 53-nji minutda Mitrowiç serbleriň hasapdaky üstünligini iki topa çykardy. Emma kamerunly oýunçylar erjel hereket edip, ýeňlişden halas bolmagyň hötdesinden geldiler. 63-nji minutda Abubakar, 66-njy minutda Şupo-Moting tarapyndan urlan gollar oýnuň deňlikde tamamlanmagyna getirdi.

Şeýlelikde, Serbiýanyň we Kamerunyň ýygyndylary şu mundialdaky ilkinji utuklaryny gazandylar. «G» kwartetinde ikinji tapgyryň beýleki oýny Braziliýa bilen Şweýsariýanyň arasynda bolar. Hersi 3 utukdan toplan bu toparlaryň arasyndaky gapma-garşylyk şu gün 21:00-da başlanar.

«G» toparçasynda üçünji tapgyryň duşuşyklary 2-nji dekabrda 23:55-de başlanar. Indiki tapgyrda Serbiýa Şweýsariýa bilen, Kamerun bolsa Braziliýa bilen güýç synanyşar.

Ýeri gelende ýatlatsak, Türkmenistanyň çäginde dünýä çempionatynyň duşuşyklaryna «Match tv» teleýaýlymynyň üsti bilen göni ýaýlymda tomaşa etmek mümkin.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň