Arhiw

«Türkmen atlary» çapyksuwarlyk boýunça tölegli okuwlara çagyrýar

19:2314.11.2022
0
37916
«Türkmen atlary» çapyksuwarlyk boýunça tölegli okuwlara çagyrýar

«Türkmen atlary» döwlet birleşigi 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag şaýolunyň Jülge-Gökdere böleginiň 11-nji kilometrindäki Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumynyň we Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Aga Berdiýew köçesiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän Aşgabat atçylyk sport toplumynyň çäginde ýerleşýän okuw merkezinde çapyksuwarlary taýýarlaýan tölegli 6 (alty) aýlyk okuw kursunyň açylýandygyny habar berýär. Oňa 13 ýaşdan ýokary bolan kabul edilýär.

Çapyksuwar hünäriniň diňleýjileri sapaklary umumy, söhbet, amaly we tejribe okuwlary görnüşinde geçýärler. Önümçilik-tejribe okuwlary ýokary hünärli seýisleriň, çapyksuwarlaryň sapak bermeginde we öwretmeklerinde, atlara ideg etmek, ot-iým bermek, suwa ýakmak, arassalamak, at münmek, atlary seýislemek, çapyksuwarlyk ussatlygyny kämilleşdirmek bilen, athanalarynda, atçylyk sporty toplumlarynda geçirilýär.

Diňleýjiler atçylygyň esaslaryny, atlaryň saklanylyşyny, iýmitlendirilişini, gigiýenasyny, seýisçilik derslerini nazary, amaly we önümçilik-tejribe sapaklarynda öwrenýärler.

«Çapyksuwar» hünär okuwynyň dowamlylygy 6 (alty) aý bolup, hepdede 20 (ýigrimi) sagat, jemi okuwyň dowamynda bolsa 480 (dört ýüz segsen) sagat geçilýär. Okuwyň 60%-i nazary okuwlardan (288 sagat), 40%-i bolsa önümçilik okuwyndan (192) ybaratdyr.

Okuwa ýazylmak üçin şu aşakda görkezilen resminamalar zerurdyr:

  • Arza;
  • Okaýan mekdebinden (işleýän bolsa, iş ýerinden) okaýandygy (ýa-da işleýändigi) barada kepilnama;
  • Saglyk öýünden No086 saglyk ýagdaýy barada, şeýle-de nerw, narkotik we alkogol keselleri saglyk öýünde hasapda durmaýandygy baradaky kepilnama;
  • Mekdep ýaşyndaky ýetginjekleriň ata-enelerinden razylyk haty;
  • Pasportyň ýa-da dogluş hakyndaky şahadatnamanyň göçürmesi;
  • 3x4 ölçegdäki suratdan 10 sanysy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

  • +99312210231;
  • +99312212934.

Ähli resminamalar «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň edara binasynyň 3-nji gatynda kabul edilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň