Arhiw

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň Kolumbiýada geçjek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy

17:2311.11.2022
0
29485
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň Kolumbiýada geçjek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň 2022-nji ýylyň 5-16-njy dekabry aralygynda Kolumbiýada geçjek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy. Türgenleriň sanawy IWF-iň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

Erkekler ýygyndysynyň düzüminde Bunýad Raşidow (67 kilograma çenli agram derejede), Maksat Meredow (73 kilograma çenli agram derejede), Rejepbaý Rejepow (81 kilograma çenli agram derejede), Şatlyk Şöhradow (89 kilograma çenli agram derejede), Şahzadbek Matýakubow (89 kilograma çenli agram derejede), Dawranbek Hasanbaýew (102 kilograma çenli agram derejede) hem-de Hojamuhammet Toýçyýew (109 kilogramdan ýokary agram derejede) Türkmenistana wekilçilik ederler.

Zenanlar ýygyndy toparynyň düzüminde Medine Amanowa (59 kilograma çenli agram derejede) hem-de Anamjan Rustamowa (81 kilograma çenli agram derejede) ýaryşa gatnaşarlar.

Häzire çenli türkmenistanly türgenlerden diňe 2 sanysy agyr atletika boýunça dünýä çempiony bolmagy başardy.

1993-nji ýylda Türkmenistanyň baýdagynyň astynda ilkinji halkara ýaryşa gatnaşan Altymyrat Orazdurdyýew Melburnda geçen dünýä çempionatynda 76 kilograma çenli agram derejede dünýä çempiony bolupdy (itekläp götermekde 167,5 kg, silterläp götermekde 202,5 kg, iki görnüşiň jemi boýunça 370 kg — şol wagtky dünýä rekordy).

2021-nji ýylda türkmen ştangaçysy Ýulduz Jumabaýewa 2018-nji ýylda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň altyn medaly (45 kilograma çenli agram derejede) bilen sylaglanyldy. Ilkibaşda bu agramda birinji orna taýlandly Tunýa Sukçaroen mynasyp bolupdy. Emma soňra taýlandly türgen 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň türgenleriniň gaýtadan barlanylmagy netijesinde antidoping düzgünlerini bozandygy üçin ýaryşlardan çetleşdirildi we altyn medaldan mahrum edildi. Şeýlelikde netijeler gaýtadan hasaba alnyp, Ýulduz Jumabaýewa dünýä çempiony diýlip yglan edildi.

Ýeri gelende ýatlatsak, 2021-nji ýylyň 27-nji iýunynda Polina Gurýewa Türkmenistanyň taryhynda ilkinji olimpiýa medalyny gazanypdy. Ol Tokioda geçirilen Olimpiada—2020-de 59 kilograma çenli agram derejede kümüş medala mynasyp bolupdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň