Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça täze bellenen ýörite wekilini kabul etdi

22:4708.05.2015
0
857
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça täze bellenen ýörite wekilini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň täze bellenen ýörite wekili, BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň ýolbaşçysy ilçi Petko Draganowy kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Munyň mähirli salamyny we ähli türkmen halkyna beýan eden iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Jenap Petko Draganow BMG-niň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtap, ýurdumyzyň sebit we ählumumy derejede abadançylygyň hem-de gülläp ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýeleýändigini belledi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow myhmany jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa  dünýäniň strategiki sebitleriniň biri bolan Merkezi Aziýada parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek işinde üstünlikler arzuw etdi. Döwlet Baştutany BMG-niň Baş sekretaryna mähirli salamyny beýan edip, Birleşen Milletler Guramasy we onuň iri düzümleri bilen özara gatnaşyklaryň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Şu ýyl Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite Rezolýusiýasy tarapyndan berkidilen hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygyny belläp geçýär. Milletiň Lideri ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan syýasaty durmuşa geçirip, hemişe giň halkara hyzmatdaşlygyna ygrarly boljakdygyny, häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge   işjeň gatnaşjakdygyny aýtdy.

Duşuşygyň barşynda Prezident hem-de BMG-niň Sebit merkeziniň ýolbaşçysy köp ugurlary öz içine alýan we soňky döwürde hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen döwletiniň Baştutanynyň öňe süren halkara başlangyçlarynyň, şol sanda ählumumy energetika howpsuzlygynyň  täze binýadyny kemala getirmek, ählumumy ýaragsyzlanmak, Owganystandaky ýagdaýy parahatçylyk ýoly bilen kadalaşdyrmak hem-de bu ýurduň ykdysady taýdan dikeldilmegini üpjün etmek, serhetýaka suw serişdelerini netijeli ulanmak we daşky gurşawy goramak babatdaky başlangyçlarynyň örän wajypdygy bellenildi.

Nygtalyşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistany ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaş hasaplaýar. 2007-nji ýylda BMG-niň iri sebit düzüminiň  ştab-kwartirasynyň Aşgabatda ýerleşdirilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki wagtda bu merkez sebit meselelerine gözegçilik etmek we seljermek boýunça netijeli işleri alyp barýar, Merkezi Aziýanyň ösüşiniň möhüm meseleleri boýunça dürli çärelere gatnaşýar.

Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili hormatly Prezidentimize BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň çylşyrymly ýagdaýlaryň öňüni almaga, häzirki döwrüň howplaryna hem-de wehimlerine garşy bilelikde göreşmekde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen işini hemmetaraplaýyn  goldaýandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Jenap Petko Draganow öz tarapyndan bilelikdäki işiň baý tejribesine daýanýan we uly kuwwata eýe bolan bu netijeli gatnaşyklaryň üstünlikli dowam etdirilmegine hemmetaraplaýyn ýardam etjekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutany we BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Merkezi Aziýa üçin Sebit  merkeziniň ýolbaşçysy hoşlaşanlarynda ýurdumyzyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygyň ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň