Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan birek-birekde Medeniýet günlerini geçirerler

15:0706.10.2022
0
20645
Türkmenistan bilen Gyrgyzystan birek-birekde Medeniýet günlerini geçirerler

Bu barada dostlukly döwletiň Türkmenistandaky işler wagtlaýyn ynanylan wekili Turatbek JUNUŞALIÝEW «Türkmenistan» gazetine beren interwýusynda aýtdy.

Iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna bagyşlanyp guralan söhbetdeşlikde ilçi ählumumy pandemiýa bilen bagly dörän ýagdaýlaryň medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyga öz täsirini ýetirendigini nygtady. Ilçiniň aýdyşy ýaly, wideoaragatnaşygyň ýüzbe-ýüz özara hereketleriň ýerini tutmaýandygy hem äşgär boldy.

«Muňa garamazdan, biziň geljekki meýilnamalarymyzda bu ugurdaky gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda taraplar özara Medeniýet günlerini we beýleki çäreleri guramak meseleleriniň üstünde işleýärler» diýip, ilçi alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň