Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda media sowatlylygy bilen bagly onlaýn maslahat geçirilýär

11:5005.10.2022
0
18771
Aşgabatda media sowatlylygy bilen bagly onlaýn maslahat geçirilýär

Aşgabatda 2021 ― 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Milli Hereketleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşýan ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleri üçin metbugat sowatlylygy boýunça onlaýn maslahat geçirilýär.

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi maslahatyň guramaçysy bolup çykyş edýär.

Oňa gatnaşyjylar halkara derejeli we milli hünärmenler bilen bilelikde metbugat sowatlylygynyň emele geliş aýratynlyklaryny, esasy elementlerini ara alyp maslahatlaşýarlar.

Media sowatlylygy we ony ösdürmegiň infrastrukturasy baradaky taslamalar göz öňünde tutulýar.

Gatnaşanlaryň faktlary barlamagyň (gurallary barlamak) esasy gurallary we görnüşleri baradaky bilimlerini artdyrmagyna we maglumatlary barlamagyň ýörelgelerine öwrenişmegine garaşylýar.

Aýry-aýry sessiýalar Türkmenistanda metbugat sowatlylygyna we maksatlaryna bagyşlanýar.

Bu seminara Ermenistandan, Latwiýadan we Türkmenistandan tälimçiler gatnaşýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň