Soňky habarlar

Arhiw

«Halk market» satyn alnan harytlary Aşgabadyň islendik nokadyna çalt eltip bermek hyzmatyny hödürleýär

09:2230.09.2022
0
15910
«Halk market» satyn alnan harytlary Aşgabadyň islendik nokadyna çalt eltip bermek hyzmatyny hödürleýär

«Halk market» Aşgabatyň we onuň ýanaşyk sebitleriniň ýaşaýjylaryna web sahypasy we «Play Market-den» ýükläp alyp bolýan mobil goşundysy arkaly satyn alnan harytlary çalt eltip bermek hyzmatyny hödürleýär.

Çalt eltip bermek hyzmatyny resmileşdirenden soň, alyjy sargydy barmaly ýerine baglylykda 30 minut – bir sagadyň dowamynda alýar. Bu hyzmat töleglidir, töleg hem sargytda görkezilen salga baglydyr, onuň möçberi söwdanyň umumy bahasyna goşulýar. Töleg satyn alnan harytlar barmaly ýerine gowşurylandan soň, nagt ýa-da bank kartlary arkaly amala aşyrylýar.

Web sahypasynda ýa-da «Halk market» mobil goşundysy arkaly türkmen we daşary ýurt önümçiligine degişli bolan dürli görnüşli azyk önümlerin, hojalyk himiýa serişdelerini we kosmetika önümlerini, çagalar üçin harytlary, şahsy arassaçylyk serişdelerini we başga-da köp sanly harytlary sargyt edip bilersiňiz.

Eltip bermek hyzmaty boýunça has anyk maglumatlar üçin şu telefon belgisine ýüz tutmak maslahat berilýär: (+993 65) 11 48 62.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň