Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan BMG-ä «Dialog — parahatçylygyň kepili» Kararnamasyny teklip edýär

10:0428.09.2022
0
23469
Türkmenistan BMG-ä «Dialog — parahatçylygyň kepili» Kararnamasyny teklip edýär

Türkmenistan BMG Baş Assambleýasyna «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly Kararnamanyň taslamasyny teklip etmekçi. Bu ynsanperwer başlangyjy Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekiliniň Aksoltan Ataýewanyň Baş Assambleýanyň 77-nji mejlisindäki çykyşynda beýan edildi.

Gepleşikleriň garşylyklary we düşünişmezlikleri aradan aýyrmagyň ýeke-täk ýoludygyny belläp, türkmen ilçisi ykdysady we ykdysady gatnaşyklary dikeltmäge çagyrdy. Şeýle-de global howpsuzlyk ulgamynyň häzirki döwürde çynlakaý synagdan geçirilýändigini belledi.

Köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga päsgel berýän çylşyrymly hadysalara ünsi çekip, gepleşikler üçin bar bolan platformalary berkitmegiň we global meseleler boýunça hökümetara gepleşikler üçin täzelerini döretmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny aýtdy.

«Dialog — parahatçylygyň kepili» atly Kararnamanyň kabul edilmegi, BMG-ä agza ähli ýurtlaryň gepleşikler esasynda meseleleri çözmegiň parahatçylykly usullaryna ygrarlydygyny tassyklar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň