Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Awazada «Rowaç» kottejler toplumyny açdy

09:3601.08.2022
0
10371
Türkmenistanyň Prezidenti Awazada «Rowaç» kottejler toplumyny açdy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şu günden dynç alşa çykan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

«Türkmenistan» gazetiniň elektron nusgasynda habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti täze gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň toý bagyny kesip, onuň hyzmat ediş merkezinde, kottejlerde, ýanaşyk deňiz kenarynda raýatlaryň göwnejaý dynç almagy üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan «Sabyrly maşgala» hususy kärhanasynyň, «Kent gurluşyk» hem-de «Güneşli deňiz» hojalyk jemgyýetleriniň buýurmalary esasynda gurlan täze toplum häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän 2 gatly kottejleriň 48-sini özünde jemleýär. Umumy meýdany 10 gektara deň bolan kottejler toplumynyň gurluşygyna geçen ýylyň ýanwarynda badalga berildi. Onuň açylmagy bilen, 200-e golaý täze iş orny döredi. Toplumyň çägindäki standart, maşgala we lýuks görnüşli 10, 16, 18 otagly kottejlerde dynç almaga gelýän raýatlar üçin ähli zerur mümkinçilikler göz öňünde tutulandyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň