Türkmen küştçi Atabaýew Izmirde geçirilen «Çeşme Open» halkara ýaryşynyň ýeňijisi boldy

11:1829.06.2022
0
3627
Türkmen küştçi Atabaýew Izmirde geçirilen «Çeşme Open» halkara ýaryşynyň ýeňijisi boldy

Türkmenistanly 23 ýaşly halkara küşt ussady Saparmyrat Atabaýew Izmirde (Türkiýe) tamamlanan «Çeşme Open» halkara küşt ýaryşynyň ýeňijisi boldy.

Ýaryşa 9 ýurtdan 48 küştçi gatnaşdy. Olaryň bäşisi halkara derejesindäki grossmeýsterler, 3 -si halkara ussatlary, 15-si bolsa FIDE ussatlarydylar.

Ýaryşa Türkmenistandan halkara grossmeýsterler Meýlis Annaberdiýew, Hanjar Ödäýew we halkara ussat Saparmyrat Atabaýew gatnaşdy.

Ýaryş däp bolup gelýän wagt reglamenti bilen 9 tapgyrda geçirildi.

Saparmyrat Atabaýew mümkin bolan 9 utukdan 8-isini gazanyp, birinji oruny eýeledi. Meýlis Annaberdiýew 6,5 utuk gazandy, baýraga ymtylýan üçlügiň soňunda duran Hanjar Ödäýew bolsa 6 utuk bilen 5-nji ýeri eýeledi.

Saparmyrat Atabaýew ilkinji gezek 13 ýaşynda, 2012-nji ýylda 16 ýaşa çenli ýaşlar arasyndaky Stambulda geçirlen küşt Olimpiýadasynda üçünji tagtada birinji orny eýeläpdi. Ol ‒ Türkmenistanyň häzirki çempiony. Bu ady 2019-njy ýylda ýokary liganyň ýaryşynda ýeňiji bolup gazandy. Ondan öň Saparmyrat ýaşlaryň ýurdumyzdaky geçirilen bäsleşiginde birnäçe gezek ýeňiş gazanypdy.

Ol 2016-njy we 2018-nji ýyllarda degişlilikde Bakuwda we Batumide geçen soňky iki gezek Bütindünýä Küşt olimpiadalaryna-da gatnaşdy. Geçen ýyl S. Atabaýew küşt tälimçisi hünäri boýunça Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyny küşt tälimçisi hünäri boýunça tamamlady.

Saparmyrat Atabaýew we Meýlis Annaberdiýew üçin Izmirde geçen ýaryş 28-nji iýul bilen 11-nji awgust aralygynda Hindistanyň Çennaý şäherinde geçiriljek 44-nji Bütindünýä Küşt Olimpiadasyna oňat taýýarlyk boldy. Bu, Halkara küşt federasiýasynyň agzasy bolan ýygyndy toparlar üçin toparlaýyn ýaryşdyr.

Bütindünýä Küşt Olimpiadasy ilkinji gezek 1927-nji ýylda Londonda geçirilipdi. 1950-nji ýyldan bäri ýaryşlar iki ýyllyk aýlaw şekilinde geçirilýär. Şunuň ýaly iň soňky ýaryş, 2018-nji ýylda Gruziýada geçirlipdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň